امروز دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

المان پست اسلایدر

حضور معاون معدنی وزیر صمت در معدن تخت

حضور معاون معدنی وزیر صمت در معدن تخت

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان شد.

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان شد.

تکریم پیشکسوتان بازنشسته شرکت

تکریم پیشکسوتان بازنشسته شرکت

اجتماع حدود چهار هزار نفر در بیست و هشتمین یادواره ۹۵ شهید والامقام  شرکت زغالسنگ البرز شرقی

اجتماع حدود چهار هزار نفر در بیست و هشتمین یادواره ۹۵ شهید والامقام شرکت زغالسنگ البرز شرقی

برگ جدیدی از موفقیت های شرکت

برگ جدیدی از موفقیت های شرکت

افتتاح تونل شماره ۱۶ معدن رضی همزمان با سالروز بازگشت آزادگان عزیز به میهن اسلامی

افتتاح تونل شماره ۱۶ معدن رضی همزمان با سالروز بازگشت آزادگان عزیز به میهن اسلامی

حضور معاون معدنی وزیر صمت در معدن تخت

حضور معاون معدنی وزیر صمت در معدن تخت

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان شد.

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان شد.

تکریم پیشکسوتان بازنشسته شرکت

تکریم پیشکسوتان بازنشسته شرکت

اجتماع حدود چهار هزار نفر در بیست و هشتمین یادواره ۹۵ شهید والامقام  شرکت زغالسنگ البرز شرقی

اجتماع حدود چهار هزار نفر در بیست و هشتمین یادواره ۹۵ شهید والامقام شرکت زغالسنگ البرز شرقی

برگ جدیدی از موفقیت های شرکت

برگ جدیدی از موفقیت های شرکت

افتتاح تونل شماره ۱۶ معدن رضی همزمان با سالروز بازگشت آزادگان عزیز به میهن اسلامی

افتتاح تونل شماره ۱۶ معدن رضی همزمان با سالروز بازگشت آزادگان عزیز به میهن اسلامی

حضور معاون معدنی وزیر صمت در معدن تخت

حضور معاون معدنی وزیر صمت در معدن تخت

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان شد.

مهدی کوهی مدیرعامل ذوب‌آهن اصفهان شد.

تکریم پیشکسوتان بازنشسته شرکت

تکریم پیشکسوتان بازنشسته شرکت

اجتماع حدود چهار هزار نفر در بیست و هشتمین یادواره ۹۵ شهید والامقام  شرکت زغالسنگ البرز شرقی

اجتماع حدود چهار هزار نفر در بیست و هشتمین یادواره ۹۵ شهید والامقام شرکت زغالسنگ البرز شرقی

برگ جدیدی از موفقیت های شرکت

برگ جدیدی از موفقیت های شرکت

افتتاح تونل شماره ۱۶ معدن رضی همزمان با سالروز بازگشت آزادگان عزیز به میهن اسلامی

افتتاح تونل شماره ۱۶ معدن رضی همزمان با سالروز بازگشت آزادگان عزیز به میهن اسلامی