امروز دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

مناقصه انجام کلیه خدمات حمل و نقل درمعدن رضی با دستگاههای تحویلی کارفرما