مناقصه انجام عملیات معدنکاری و فروش زغالسنگ خام ازمعدن میاناب