مناقصه خرید دو دستگاه ترانسفورماتور روغنی فشار قوی کم تلفات