امروز دوشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۲

ساختار سازمانی

چارت سازمانی

مدیرعامل

مهندس بابک براتی

معاون معدنی و بهره برداری

مهندس کرامت قنبری تیلمی

مدیر حراست

مهندس رضا ابراهیمی

معاون مالی، بازرگانی و منابع انسانی

مهندس جواد تجری

ساختار سازمانی