پروژه ها

کارخانه زغالشویی

کارخانه زغالشویی

معدن زغالسنگ طزره

معدن زغالسنگ طزره

معدن زغالسنگ رضی

معدن زغالسنگ رضی

معدن زغالسنگ تخت

معدن زغالسنگ تخت

ستاد مرکزی

ستاد مرکزی

ناحیه صنعتی شهید حاجی قاسمی

ناحیه صنعتی شهید حاجی قاسمی