چارت سازمانی
مدیر عامل
مهندس بابک براتی مدیر عامل
03-جواد-تجری
مهندس جواد تجری معاون مالی،بازرگانی و منابع انسانی
02-کرامت-قنبری
مهندس کرامت قنبری تیلمی معاون معدنی و بهره برداری
04-عبداللهیان
محمد کاظم عبداللهیان رئیس امور حقوقی
05-حسینی
مهندس سید محمدعلی حسینی مدیر امینی،بهداشت و محیط زیست
07-رضا-ابراهیمی
مهندس رضا ابراهیمی مدیر حراست
08-مهندس-طباطبائی
مهندس سید مصطفی طباطبایی مدیر امور قراردادها و نظارت
09-مظفر-شعبانی
مهندس مظفر شعبانی مدیر روابط عمومی،رفاه و خدمات
06-مجید-باطنی
مجید باطنی رئیس حسابرسی داخلی