چارت سازمانی
براتی-مدیر-عامل
مهندس بابک براتی مدیر عامل
02-کرامت-قنبری
مهندس کرامت قنبری تیلمی معاون معدنی و بهره برداری
07-رضا-ابراهیمی
مهندس رضا ابراهیمی مدیر حراست
03-جواد-تجری
مهندس جواد تجری معاون مالی،بازرگانی و منابع انسانی