رولیک و سایر متعلقات جهت اکلن نوار تونل برناکی منطقه معدنی طزر