ماهنامه معدنکار شماره 14،شرکت معادن البرز شرقی،شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی،شهید شرکت معادن زغالسنگ البرز شرقی